Систем образовања

На процес ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ и ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ, имају право уписа кандидати са навршених 17 година живота.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

кандидати који нису ни започели или су прекинули школовање на средњој школи.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

кандидати који имају претходно завршену четворогодишњу средњу школу без обзира на образовни профил.

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

кандидати који имају претходно завршену трогодишњу средњу школу без обзира на образовни профил.

Програм ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА се остварује, сагласно Закону, у трајању које варира у зависности од претходно завршених разреда.

Програм ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ и ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ, сагласно Закону, може се остварити за период од 6 месеци.

ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА УПИС У ШКОЛУ

За кандидате на програму ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
2. Диплома основне школе (оригинал или оверена фотокопија) – за кандидате који уписују I разред
3. Сведочанства завршних разреда основне школе (оригинал или оверена фотокопија) – за кандидате који уписују I разред
4. Сведочанства завршених разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија) – за кандидате који настављају школовање
5. Исписница – за кандидате који су започели школовање у другој школи
6. Извод из матичне књиге држављана (оригинал) – за кандидате који нису резиденти Републике Србије
7. Две фотографије величине 2×3 центиметара

За кандидате на програм ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ и ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ:

1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
2. Диплома о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
3. Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија)
4. Извод из матичне књиге држављана (оригинал) – за кандидате који нису резиденти Републике Србије
5. Две фотографије величине 2×3 центиметара

Школарине су тржишно формиране имајући у виду финансијске могућности грађана. Висина и начин плаћања школарине је регулисан Правилником Школе. За кандидате који су у радном односу (или за чланове уже породице) постоји могућност AДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ за износ трошкова школовања.

Примењен систем образовања ванредних ученика и ученика на преквалификацији и доквалификацији, по угледу на савремене моделе образовања, карактерише прилагођеност слободном времену, нарочито спортиста, запослених, породичних људи и др.

Наставом се обухватају активности на припреми за полагање предметних испита.
Припрема за полагање испита се своди на:
а) самостално изучавање спискова испитних питања из сваког предмета,
б) изучавање испитних питања и учешће на организованој консултативној настави и
ц) учешће на консултативној настави и проучавање уџбеника

Консултативна настава, која није обавезна али је корисна и пожељна, организује се у оквиру два полугодишња блока и реализује се радним данима од 17 до 20 часова. Ученицима који не могу да прате консултативну наставу се омогућује коришћење електронске поште ради добијања испитних питања и упутстава за полагање испита.

Полагање испита, након обављене консултативне наставе, обавља се радним данима или викендом (према распореду који истакне Школа) у оквиру честих испитних рокова. Испити се полажу путем тестирања знања на основу сачињених спискова испитних питања које ученици добијају на консултативној настави или од ученичке службе.

На крају четвртог разреда ученици полажу матурски испит који се састоји од српског језика и књижевности, стручног предмета и матурског рада, за које Школа организује посебну консултативну наставу.

Административно особље и руководство школе су на располагању ученицима и родитељима за сва њихова питања сваког радног дана од 10 до 16 сати.