info@efcskola.edu.rs
+381 64 96 21 151
SREDNJA MEŠOVITA SKOLA
SREDNJA POSLOVNO MENADŽERSKA ŠKOLA Kruševac
Close Menu

Dr Saša Stepanov

Rođen 25.02.1967. godine u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Beogradu. Završio Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", magistrirao na Fakultetu za poslovne i finansijske studije. Doktorske studije završio na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF u Beogradu 2016. godine odbranom disertacije na temu "Model kvaliteta usluga poslovnih sistema" i stekao zvanje DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA.


U zvanje docenta Promovisan na Univerzitetu Privredna Akademija Novi Sad 2017. godine, na katedri za proizvodni i uslužni menadžment. Aktuelno zaposlenje: Pored radnih obaveza na BAS, Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd, uz sagkasnost menadžment angažovan je u nastavu na fakultetima: MEF–Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, i FAM–Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, iz oblasti menadžmenta (MSP i proizvodni i uslužni menadžment).

Član Ruske akademije prirodnih nauka, RAEN od 2018. godine u zvanju Stručni saradnik, Internacionalne Policijske Asocijacije Srbije i predsednik naučnog odbora Naučno-poslovnog centra "WORLD". Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga; kontrolisanje, ispitivanje i preventivna kontrola kvaliteta; ključni indikator performansi proizvodnje i poslovno izveštavanje, kao i podizanje stepena radne bezbednosti. Bavi se naučno istraživačkim radom, aktuelnom problematikom kao i stalnim radom sa studentina, a u cilju njihovog usavršavanja i obrazovanja. Objavio veliki broj naučnih radova i učestvovao u radu međunarodnih naučnih skupova, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Mr Zoran Šunjka

Rođen 08.03.1961. godine Doboju. Diplomirao 1986. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje MAGISTRA NAUKA dobio 2008. godine na Tehničkom Fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, odbranom Magistarske teze iz naučne oblasti Industrijska informatika na temu: Modeli, softverske komponente i savremene informacione tehnologije za prijem i otpremu putnika i autobusa.


Veliko znanje i iskustvo delio je svojim saradnicima u prestižnoj kompaniji "LOLA Korporacija, LOLA Informacioni sistemi gde je proveo svojih 17 godina uspešnog rada. Za sve vreme svog naučnog rada prenosio je znanje studentima na Tehničkom Fakultetu u Boru i Akademiji Lepih Umetnosti u domenu informacionih sistema i računarskih mreža. Aktuelno zaposlenje: Direktor Sektora za informacione tehnologije i Izvršni direktor BAS, Beograd.

Objavio veliki broj naučnih radova i učestvovao u radu međunarodnih konferencija, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Akademik mr Vojislav Spasić, vanredni profesor Univerziteta u Kragujevcu

Rođen je 1980.godine u muzičkoj porodici u Nišu, gde je završio nižu muzičku školu na odseku za violinu. Obrazovanje je nastavio u srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu na odseku za violinu i solo pevanje. Studije solo pevanja na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu započinje 1998. godine u klasi operske dive, prof. emeritus dr Radmile Bakočević, pod čijim mentorstvom je magistriro 2006.godine, ocenom 10,00 na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Akademsku karijeru započinje 2005.godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (FILUM) kao asistent pripravnik, a ubrzo zatim kao asistent i docent. Uspešna i kontinuirana umetnička i pedagoška aktivnost u zemlji i inostranstvu, rezultira izborom Vojislava Spasića u zvanje vanrednog profesora na FILUM-u, gde predaje glavni predmet Solo pevanje i Metodiku nastave solo pevanja. Za rukovodioca studijskog programa, izabran je 2013. Godine, a za šefa Katedre za solo pevanje je izabran 2014.godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u polju umetnosti I pregalaštva u kulturi u zemlji i inostranstvu.Javna predavanja i održani masterklasovi
Masterklas ASU Univerzitet Arizona (Amerika) februara 2011. godine.
Masterklas u Crnoj Gori, Muzička škola u Ulcinju, jula 2012. godine.
Masterklas u Kruševcu, Muzička škola "Stevan Hristić" za učenike i profesore škole, decembra 2011. godine.
Masterklas u Požarevcu, Muzička škola "Stevan Mokranjac" za učenike i profesore škole, decembra 2012. godine.
Masterklas u Leskovcu u muzičkoj školi "Stanislav Binički" decembra 2014. godine.
Masterklas u muzičkoj školi u Užicu 2014. godine.
Masterklas u Bijeljini, muzička škola "St. St. Mokranjac" novembra 2018. godine.
Masterklas u Beogradu, muzička škola "Stanković" u okviru Memorijala "prof. Zvonimir Krnetić" 2019. godine.
Masterklas u Beogradu, Centar za kulturu i sport "Šumice" u okviru Međunarodnog festival "Angel voice" 2019. godine.

Društvena aktivnost
Od 2004. godine - Direktor muzičke umetnosti i delatnosti, a od 2013. Predsednik Kulturno-istorijskog centra "Srpska kruna"
Od 2007. do 2012. godine - Operativni direktor i organizator opere u Kragujevcu
Od 2007. godine - Predsednik umetničkog saveta OKTOH -a
Od 2008. do 2012. godine - Predsednik Muzičke omladine Kragujevca
Od 2012. godine - Direktor muzičke radionice Vocall Mestro
Od 2013. godine - Član Upravnog odbora Muzičkog centra Grada Kragujevca
Od 2017. godine - Predsednik Upravnog odbora Muzičkog centra Kragujevac


Najznačajnije nagrade i priznanja
1999. - Prva nagrada na takmičenju solo pevača „dr. Vojislav Vučković“ u Beogradu
2002. - Specijalna nagrada na takmičenju "Dani Josifa Marinkovića" u Novom Bečeju
- Prva nagrada na međunarodnom takmičenju solo pevača „Nikola Cvejić“ u Rumi 2005.
- Prva nagrada na međunarodnom takmičenju „Petar Konjović“ u Beogradu 2006.
- Zlatno Majstorsko pismo
2008. - Medalja za dobrodarje SRPSTVU
2010. - Orden Đurđevdanskog krsta, za postignute profesionalne i pedagoške rezultate.
- Orden "KRUNA" za građanske zasluge u umetnosti, za organizovanje i učestvovanje u muzičkom životu Srbije, za veliki broj održanih humanitarnih koncerata, za pedagoški rad i popularizaciju u domenu muzičke umetnosti u zemlji i inostranstvu.
2012. - Medalja "ĐURĐEVDANSKI KRST" za ostvarene profesionalne i pedagoške rezultate.
2013. - Orden I reda "ZLATNA KRUNA" za građanske zasluge u umetnosti, za organizovanje i učestvovanje u muzičkom životu Srbije,kao i za veliki broj održanih humanitarnih i dobrotvornih koncerata i za postignute rezultate u pedagoškom radu.
2016. - Orden Rusko-Srpskog prijateljstva fonda Ruske federacije.
- Orden II reda "Beli krst" Kulturno-istorijskog centra "Srpska kruna" za humanitarni rad.
2018. - Plaketa Memorijala prof. Zvonimir Krnetić, za izuzetne rezultate u pedagoškom radu.
2019. - Orden Rusko-Srpskog bratstva, organizacije "RUSKI MIR" Moskva, dodeljen u Beogradu na Svečanoj akademiji održanoj u KO Madlenijanum 15.01.2019.
- Prva nagrada i nagrada Grand Prix , na Internacionalnom festivalu "Sofija Grand Prix" u Bugarskoj.
- Prva nagrada Internacionalnog festivala "Anđeoski glas" u Beogradu.
- Zlatna plaketa "prof. Milan Nešić" nagrada za pedagoški rad.

Magistar tehničkih nauka Stojan Srbinoski

Mesto i datum rođenja: Skopje 16.02.1968 g.

Školska sprema:
Diplomirao (1994), Magistrirao (2005) na Građevinskom Fakultetu Hidro tehnički smer Državnog Univerziteta u Skoplju. Postao Ovlaščeni Sudski Veštak iz oblasti građevine 2014 g.

Aktuelno zaposlenje:
Do 2018 godine redovno zaposlen u Javnom Preduzeću Vodovod i Kanalizacija Skopje, Republika Makedonija.

Prethodno zaposlenje:
Prethodno radio u Geološkom zavodu Republike Makedonije i jednoj privatnoj projektantskoj organizaciji RIKOM iz Skoplja.

Funkcije:
Generalni Direktor J.P.Vodovod i Kanalizacija Skopje 2012-2013 godine, Tehnički Direktor iste firme 2010-2012 godine, Tehnički Rukovodilac Sektora Vodovod 2005-2010 godine. Samostalni inžinjer Projektant 2002-2005, Samosalni inžinjer operative 1996-2002 godine.
Radovi – opšte: Dosad objavio 19 naučnih radova iz oblasti Hidrotehnike (Sanitarna odnosno Komunalna Hidrotehnika), Vodoprivrede i Zaštite čovekove okoline. Publikovao Magistarski rad pod naslovom Optimalno zoniranje vodovodnih mreža.

Najvažniji radovi:
1. Proizvodstvo, potrošuvačka i gumitoci na voda vo skopskiot vodosnabditelen sistem Struga 2014 godina. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
2. Vodosnabditelna norma Ko (l / den / ž) u skopskom vodosnabditelen sistem truga 2014 g. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
3. Sovremeni metodi vođenja na vodovodnim mrežama Skopje 2015 g. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
4. Vlijanje vodosnabdijelne norme Ko (l / den / ž) u smanjenju gubitaka na vodi u vodama dan 2015 Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
5. Koeficijent dnevne i časovne nemarnosti u skopskom vodosnabditelen sistemu Skoplje 2015 g. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
6. Prikazivanje klimatskih promena u normalnom funkcionisanju atmosferskih kanalizacija u urinarnim zemljama. Skopje 2016 g. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
7. Rezultati i ispitivanja probnog rada na novoj stanici za prečišćavanje fekalnih zapadnih voda. Skopje 2016 g. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.
8. Zagaduvanje na rekatu Vardar od Skopske fekalne i atmosferske kanalizacije. Skopje 2016 g. GREDIT Seminar. Autor rada Stojan Srbinoski.
9. Intenzivni vrhovi i stepen na ostranuvanju na zagaduvačkim česticama nad Gradotom Skopljem. Skopje 2016 g. GREDIT Seminar. Autor rada Stojan Srbinoski.
10. Prostorno predusređivanje na osnovnom branu na rekatu Treska i negovata transformacija od postoečiča od postoečkata. Srbija 2017 g. Makedonski komitet za velike brane. Autor rada Stojan Srbinoski.

Uredništvo:
Strategija za razvoj Javnog Preduzeća Vodovod i Kanalizacija Skoplje 2012-2042 godine.

Nagrade i priznanja:
Treće mesto na internacionalnoj konferenciji GREDIT 2016 Ja rad Zagazeze reke Vardaral pepa

Top